KIMO AMI310

เครื่องวัดชนิดมัลติฟังก์ชั่น (Multi-Function Instruments)

รุ่น AMI310 ผลิตภัณฑ์ KIMO ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดชนิดมัลติฟังก์ชั่นที่สามารถต่อใช้งานร่วมกับหัววัดค่าชนิดต่างๆ สำหรับใช้วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ความดันต่าง ความเร็วอากาศ อัตราการไหลของอากาศ ความเร็วรอบ แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ภายในเครื่องเดียวกัน และสามารถบันทึกข้อมูลภายในเครื่องและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลและประมวลผลผ่านซอร์ฟแวร์

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.      ช่องต่อแบบ mini-DIN 2 ช่องที่สามารถต่อได้ทั้งกับ

-          หัววัดอุณหภูมิแบบ Pt100

-          หัววัดความชื้นสัมพัทธ์

-          หัววัดความเร็วลม

-          หัววัดความเร็วรอบ

2.         พร้อมช่องต่อโมดูลที่สามารถเลือกต่อกับ

-     โมดูลวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิ้ลทั้ง Type K, T และ J จำนวน 4 ช่อง

-     โมดูลวัดความดันต่าง

-     โมดูลวัดสภาวะอากาศ (Climate Conditions)

-     โมดูลวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า

3.       แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล 6 ค่าพร้อมกัน

4.       มีหน่วยความจำในตัวเครื่องสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งสิ้น 20,000 ค่า หรือ 1,000 ชุดการวัด โดยสามารถเลือกบันทึกข้อมูลได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic และสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้เข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม Datalogger-10 สำหรับการจัดการข้อมูลของเครื่องและจัดทำรายงาน

5.       สามารถขยายหน่วยความจำได้ด้วย micro-SD card

6.       ฟังก์ชั่นการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานโดยตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 15 ถึง 120 นาที

7.       ต่อใช้การกับหัววัดแบบไร้สายได้

8.       ใช้แบตเตอรี่ Lithium Ion Batter

9.       สามารถนำตัวเครื่องไปใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิบรรยากาศ 0 ถึง 50oC

10.      รับประกันสินค้า 1 ปี

Visitors: 49,273